Исландски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Исландия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Исландски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Исландия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Исландски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Исландия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Исландски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Исландски

Най-често срещаните фамилни имена Исландски

 1. Жóнсдóттiр (7260)
 2. Жóнссон (6767)
 3. Сiгурðардóттiр (5441)
 4. Гуðмундсдóттiр (5284)
 5. Гуðмундссон (5252)
 6. Сiгурðссон (4728)
 7. Гуннарсдóттiр (3712)
 8. Гуннарссон (3525)
 9. óлафссон (3295)
 10. óлафсдóттiр (3053)
 11. Магнúсдóттiр (2892)
 12. Магнúссон (2853)
 13. Еiнарссон (2805)
 14. Еiнарсдóттiр (2631)
 15. Крiстжáнсдóттiр (2483)
 16. Крiстжáнссон (2429)
 17. Бжöрнсдóттiр (2265)
 18. Стефáнссон (2080)
 19. Жóханнссон (2050)
 20. Жóханнсдóттiр (2049)
 21. Бжöрнссон (2017)
 22. Стефáнсдóттiр (1963)
 23. Бжарнасон (1805)
 24. áрнадóттiр (1805)
 25. Бжарнадóттiр (1780)
 26. áрнасон (1700)
 27. Халлдóрссон (1692)
 28. Хелгасон (1683)
 29. Халлдóрсдóттiр (1649)
 30. Хелгадóттiр (1539)
 31. Свеiнссон (1535)
 32. Рагнарсдóттiр (1534)
 33. Крiстiнссон (1503)
 34. Пéтурсдóттiр (1487)
 35. Пáлссон (1484)
 36. Гуðжóнсдóттiр (1467)
 37. Крiстiнсдóттiр (1457)
 38. Пáлсдóттiр (1427)
 39. Карлссон (1419)
 40. Гуðжóнссон (1396)
 41. Пéтурссон (1373)
 42. þорстеiнссон (1320)
 43. þорстеiнсдóттiр (1316)
 44. Свеiнсдóттiр (1290)
 45. Рагнарссон (1281)
 46. óскарссон (1213)
 47. óскарсдóттiр (1175)
 48. Карлсдóттiр (1173)
 49. Харалдссон (1166)
 50. Жóханнессон (1157)
 51. Жóханнесдóттiр (1147)
 52. Сiгуржóнсдóттiр (1038)
 53. Бiргiссон (1017)
 54. Бiргiсдóттiр (991)
 55. Хаукссон (966)
 56. Харðардóттiр (947)
 57. þóрðардóттiр (928)
 58. áсґiрсдóттiр (926)
 59. Харалдсдóттiр (904)
 60. Жóнасдóттiр (903)
 61. Хауксдóттiр (902)
 62. Жóнассон (865)
 63. Харðарсон (865)
 64. Сiгуржóнссон (855)
 65. Кжартансдóттiр (844)
 66. Кжартанссон (841)
 67. áгúстссон (819)
 68. þóрðарсон (810)
 69. Арнарсон (809)
 70. Фрiðрiкссон (790)
 71. Балдурсдóттiр (780)
 72. Балдурссон (773)
 73. áгúстсдóттiр (771)
 74. Сверрiссон (749)
 75. Хiлмарссон (729)
 76. áсґiрссон (724)
 77. Фрiðрiксдóттiр (704)
 78. Гуðнадóттiр (688)
 79. Ингóлфссон (686)
 80. Гуðнасон (676)
 81. Ингóлфсдóттiр (673)
 82. Арнардóттiр (669)
 83. Бенедiктсдóттiр (656)
 84. Хiлмарсдóттiр (652)
 85. Сверрiсдóттiр (649)
 86. Валдiмарсдóттiр (648)
 87. þóрарiнсдóттiр (628)
 88. Реунiссон (624)
 89. Бенедiктссон (617)
 90. Бжöргвiнсдóттiр (615)
 91. Гуннлаугссон (601)
 92. Жонссон (595)
 93. Гуннлаугсдóттiр (574)
 94. Реунiсдóттiр (573)
 95. Аðалстеiнсдóттiр (571)
 96. þóрiсдóттiр (570)
 97. Скúладóттiр (556)
 98. Хафстеiнсдóттiр (552)
 99. óмарсдóттiр (547)
 100. Сæварсдóттiр (546)
 101. Сiгурðарсон (543)
 102. Валдiмарссон (539)
 103. þóрiссон (539)
 104. Рúнарсдóттiр (537)
 105. Сноррасон (531)
 106. Вiлхжáлмсдóттiр (528)
 107. þóрарiнссон (527)
 108. Херманнссон (518)
 109. Сваварсдóттiр (516)
 110. Труггвасон (514)
 111. Сæварссон (511)
 112. Гарðарсдóттiр (507)
 113. þорвалдсдóттiр (504)
 114. Рúнарссон (499)
 115. Брагасон (498)
 116. Ханнесдóттiр (488)
 117. þорвалдссон (488)
 118. Вiлхжáлмссон (481)
 119. Бжöргвiнссон (477)
 120. Брагадóттiр (477)
 121. Егiлссон (474)
 122. Ингварсдóттiр (473)
 123. Гулфасон (472)
 124. Скúласон (466)
 125. Хжартардóттiр (461)
 126. Хжартарсон (458)
 127. Ингварссон (455)
 128. Ханнессон (455)
 129. Гуðлаугсдóттiр (451)
 130. óмарссон (451)
 131. Лáрусдóттiр (451)
 132. Гарðарссон (450)
 133. Гулфадóттiр (449)
 134. Гуðлаугссон (447)
 135. Грéтарссон (446)
 136. Сноррадóттiр (440)
 137. Аðалстеiнссон (439)
 138. Лáруссон (439)
 139. Труггвадóттiр (438)
 140. Тóмассон (435)
 141. Нгуєн (435)
 142. Жакобсдóттiр (432)
 143. Жакобссон (432)
 144. Сваварссон (423)
 145. Ерлiнгссон (422)
 146. Грéтарсдóттiр (421)
 147. Ґiрсдóттiр (418)
 148. Херманнсдóттiр (416)
 149. Вiðарссон (414)
 150. Свеiнбжöрнсдóттiр (414)
 151. Хафстеiнссон (410)
 152. Тóмасдóттiр (409)
 153. Сiгурдссон (407)
 154. Ґiрссон (405)
 155. Арнарссон (402)
 156. óладóттiр (398)
 157. Хжалтадóттiр (395)
 158. Гудмундссон (394)
 159. Ерлiнгсдóттiр (389)
 160. Арнарсдóттiр (387)
 161. Ингасон (384)
 162. Сiгурбжöрнссон (381)
 163. óласон (380)
 164. Егґртссон (377)
 165. Егґртсдóттiр (375)
 166. Хжалтасон (365)
 167. Сiгурбжöрнсдóттiр (362)
 168. Андрéсдóттiр (356)
 169. Траустасон (354)
 170. Сiгфúсдóттiр (353)
 171. Сæмундсдóттiр (351)
 172. Олафссон (350)
 173. Арадóттiр (349)
 174. Еужóлфссон (347)
 175. Сiгурґiрсдóттiр (346)
 176. Валсдóттiр (345)
 177. Еужóлфсдóттiр (344)
 178. Ґстсдóттiр (344)
 179. Пáлмадóттiр (341)
 180. þóрсдóттiр (341)
 181. Леiфсдóттiр (339)
 182. Оддссон (339)
 183. þóрхаллсдóттiр (338)
 184. Сiгфúссон (338)
 185. Тхорстеiнссон (337)
 186. Арасон (336)
 187. Хжáлмарсдóттiр (335)
 188. Стеiнарссон (335)
 189. Леiфссон (335)
 190. Балдвiнссон (332)
 191. Женссон (331)
 192. Андрéссон (330)
 193. Блöндал (329)
 194. Сiгурґiрссон (329)
 195. Оддсдóттiр (327)
 196. Свеiнбжöрнссон (319)
 197. Хреiнссон (319)
 198. Тхораренсен (317)
 199. Ґстссон (315)
 200. Стеiнгрíмссон (315)
 201. Ингадóттiр (312)
 202. Хансен (312)
 203. þрастардóттiр (312)
 204. Вiðарсдóттiр (311)
 205. Валґiрсдóттiр (310)
 206. Хреiнсдóттiр (307)
 207. Хжáлмарссон (301)
 208. þóрссон (301)
 209. Стеiнарсдóттiр (300)
 210. Егiлсдóттiр (300)
 211. Рафнссон (299)
 212. Аxелссон (296)
 213. Пáлмасон (295)
 214. Магнуссон (295)
 215. Жонсдоттiр (295)
 216. Валссон (289)
 217. Траустадóттiр (287)
 218. Ерлендсдóттiр (283)
 219. Сæмундссон (282)
 220. Смáрадóттiр (281)
 221. Хеiмiссон (281)
 222. Торфасон (280)
 223. Ингiмарссон (279)
 224. Атласон (276)
 225. Женсдóттiр (274)
 226. Рафнсдóттiр (273)
 227. Агнарссон (269)
 228. Фiннбогадóттiр (267)
 229. þорґiрсдóттiр (265)
 230. Аxелсдóттiр (264)
 231. Рóбертсдóттiр (262)
 232. Wааґ (259)
 233. áсмундссон (258)
 234. Сiгурдардоттiр (254)
 235. Гудмундсдоттiр (254)
 236. Сiгмундссон (253)
 237. þрастарсон (251)
 238. Брунжарссон (250)
 239. þоркелсдóттiр (250)
 240. Кáрасон (248)
 241. Нылсен (246)
 242. Мöллер (245)
 243. Рöгнвалдсдóттiр (245)
 244. Брунжóлфсдóттiр (242)
 245. Брунжóлфссон (242)
 246. Брым (242)
 247. Брунжарсдóттiр (240)
 248. Хеiмiсдóттiр (240)
 249. Агнарсдóттiр (239)
 250. þорґiрссон (239)
 251. Валґiрссон (236)
 252. Андерсен (234)
 253. Емiлсдóттiр (234)
 254. Фiннссон (233)
 255. áрманнсдóттiр (232)
 256. Стеiнссон (230)
 257. Фiннбогасон (229)
 258. Балдвiнсдóттiр (228)
 259. áсмундсдóттiр (228)
 260. Жнсдттiр (228)
 261. þóрхаллссон (228)
 262. Тхороддсен (223)
 263. Кваран (223)
 264. Ингiмарсдóттiр (221)
 265. Атладóттiр (219)
 266. Гуðбрандсдóттiр (219)
 267. Сiгмундсдóттiр (218)
 268. Храфнссон (218)
 269. Олсен (218)
 270. Ингiмундардóттiр (217)
 271. Бергманн (217)
 272. Крiстжанссон (217)
 273. Антонссон (215)
 274. Албертссон (214)
 275. Кáрадóттiр (214)
 276. Емiлссон (214)
 277. þорлеiфсдóттiр (213)
 278. Антонсдóттiр (212)
 279. Ингвадóттiр (210)
 280. Вiгфúсдóттiр (210)
 281. Хеiðарсдóттiр (208)
 282. Смáрасон (207)
 283. Ерлендссон (206)
 284. Женсен (206)
 285. Сiгмарсдóттiр (204)
 286. þоркелссон (202)
 287. Еуþóрссон (202)
 288. Торфадóттiр (201)
 289. Мартеiнсдóттiр (200)
 290. Албертсдóттiр (200)
 291. Гуðбжöрнссон (197)
 292. Бергссон (197)
 293. Сiгмарссон (197)
 294. Ингiмундарсон (196)
 295. áрманнссон (196)
 296. Ґоргссон (194)
 297. úлфарссон (193)
 298. Мáсдóттiр (192)
 299. Мартеiнссон (190)
 300. þрáiнсдóттiр (189)
 301. Бжаркадóттiр (188)
 302. Свансдóттiр (187)
 303. Фiннсдóттiр (186)
 304. Вiгнiсдóттiр (186)
 305. Конрáðссон (186)
 306. Хáконарсон (185)
 307. Бергсдóттiр (185)
 308. Хiнрiкссон (184)
 309. þорлеiфссон (183)
 310. Халлдорссон (182)
 311. Стеiнþóрссон (182)
 312. Конрáðсдóттiр (182)
 313. Хафþóрссон (181)
 314. Рóбертссон (180)
 315. Гуðбжöрнсдóттiр (180)
 316. Хöскулдсдóттiр (177)
 317. Гуðбжартссон (177)
 318. Ингвасон (176)
 319. Стеiнсдóттiр (175)
 320. Сванссон (173)
 321. Еуþóрсдóттiр (172)
 322. Гúстафссон (172)
 323. Палссон (171)
 324. Хреiðарссон (170)
 325. Сiгтруггссон (169)
 326. Фжелдстед (168)
 327. Стеiндóрсдóттiр (168)
 328. Стурлудóттiр (168)
 329. Ауðунсдóттiр (167)
 330. Вiгнiссон (167)
 331. Марiнóсдóттiр (167)
 332. Вiгфúссон (166)
 333. Мáссон (164)
 334. Лафссон (164)
 335. úлфарсдóттiр (163)
 336. Хреiðарсдóттiр (163)
 337. Халл (162)
 338. Гуðбжартсдóттiр (162)
 339. Еiнарсдоттiр (162)
 340. Ґоргсдóттiр (161)
 341. Хеiðарссон (161)
 342. Хжалтестед (161)
 343. æварсдóттiр (160)
 344. Щевiнг (160)
 345. Жохнсон (160)
 346. Колбеiнссон (159)
 347. Лофтссон (159)
 348. Щрам (159)
 349. Гуннарсдоттiр (156)
 350. Хлунссон (156)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Исландия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Исландия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Исландия, и те вземат предвид не Исландски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Исландия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Исландски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Исландия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Исландия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Исландски фамилни имена с най-разпространените Исландски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Исландски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Исландия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Исландия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Исландия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Исландия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Исландски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Исландия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Исландия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Исландски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Исландия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Исландски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.