Какъв е процесът на регистрация на ново фамилно име?

Изареждане на родовете по фамилия.
Какъв е процесът на регистрация на ново фамилно име? Фамилното име е част от нашата идентичност и като такова изборът му може да има голямо значение за нашия живот. Но как точно се регистрира ново фамилно име? В този пътеводител ще ви разкажем всичко, което трябва да знаете за процеса на регистрация на ново фамилно име.

Въведение

Първо, трябва да започнем с това какъв е процесът на регистрация на ново фамилно име. В България това може да се направи само пред съда. Съгласно Закона за личните имена и фамилните имена, ново фамилно име може да се регистрира при условие че има основание за това.

Основания за регистрация на ново фамилно име

Има няколко основания, според които може да се регистрира ново фамилно име:
 • Ако задължително полагането на фамилно име е по условия по обществено нужди;
 • Ако има основателни причини за изменение на фамилно име;
 • Ако съществуват имена, които са запазени по майчината линия на потомството в продължение на три поколения, като същевременно има противоположен пол със запазено също фамилно име.

Пример

Нека да разгледаме пример семейство, в което има две деца - момче и момиче. Бащата им се казва Петър, а майката им се казва Мария. Фамилното име на майката им е Петрова. След като двете деца станат пълнолетни, те решават, че биха искали да се казват Кирови вместо Петрови. Те имат основание да се регистрират с ново фамилно име, защото има основателни причини за изменение на фамилното име.

Процес на регистрация на ново фамилно име

След като имате основание за регистрация на ново фамилно име, трябва да се запознаете с процеса на регистрация. Процедурата обикновено се състои от следните стъпки:
 • Подаване на молба за регистрация на ново фамилно име пред съд;
 • Обработка на молбата от нотариус или юрист, който я подготвя за съда;
 • Съдебен процес, при който съдът ще разгледа молбата и ще реши дали да регистрира новото фамилно име;
 • Регистрация на новото фамилно име в Националния регистър на населените места.

Подаване на молба за регистрация на ново фамилно име

Подаването на молба за регистрация на ново фамилно име може да се направи онлайн или в съда. За да подадете молбата си, вие трябва да попълните формуляр и да представите документите, които са необходими за обосноваване на основанието за регистрация на ново фамилно име.

Документи, необходими за регистрация на ново фамилно име

Документите, които са необходими за регистрация на ново фамилно име, включват:
 • Заявление за регистрация на ново фамилно име;
 • Документ, който обосновава основанието за регистрация на новото фамилно име. Това може да бъде различно, в зависимост от основанието. Например, ако сте се омъжили и искате да вземете фамилното име на съпруга си, ще трябва да представите копие от свидетелството за брак. Ако искате да се регистрирате с ново фамилно име поради причини на обществено нужда, ще трябва да представите официален документ, който обосновава това;
 • Документ за самоличност на заявителя;
 • Документ за самоличност на адвоката, който ще представлява заявителя пред съда, ако заявителят не може да яви личността си в съда.

Съдебен процес

След като сте подали молбата си за регистрация на ново фамилно име, съдът ще започне съдебен процес, при който ще разглежда молбата ви. Подобно на всяка друга съдебна процедура, това може да отнеме време и да изисква допълнителна работа от ваша страна.

Как работи съдът

Съдът ще приеме молбата ви и ще я разгледа. Ако съдът реши, че има основания за регистрация на новото фамилно име, той ще отпусне разрешение за регистрация и ще издаде съответно решение. След това ще трябва да се регистрирате с новото си фамилно име. Ако съдът реши да откаже молбата ви, тогава имате право да подадете жалба на апелативен съд в половинмесечен срок от изготвянето на решението. Но в повечето случаи, съдата одобряват молбите за регистрация на нови фамилни имена.

Регистрация на новото фамилно име

След като получите разрешението за регистрация на ново фамилно име, трябва да регистрирате новото име в Националния регистър на населените места. Националният регистър на населените места е базата данни, която съдържа информация за всички жители на България.

Кой може да извършва регистрацията на ново фамилно име

Регистрацията на новото фамилно име може да се извърши само от упълномощен представител на Вашето име, който ще предостави документите от съда, разрешението за регистрация на ново фамилно име и копие от идентификационния документ на заявителя.

Заключение

Процесът на регистрация на ново фамилно име може да изглежда сложен, но с правилната информация и документи, ще можете да го извършите лесно и безпроблемно. Не забравяйте, че фамилното име е част от нашата идентичност и изборът му може да има голямо значение за нашето бъдеще. По тази причина е важно да се заемете сериозно с избора на новото си фамилно име и да се консултирате с професионалисти, ако е необходимо.